thiết bị đào tạo BAO GỒM

Đào tạo Thủy lực và Khí nén

Robotics

Cơ điện tử và Tự động hóa

thiết bị đào tạo
thiết bị đào tạo

Thuỷ lực và Khí nén

Cơ điện tử & Tự động hóa